Akreditované vzdělávací programy pro úředníky statní a veřejné správy

Dle § 20 zákona 312/2002 Sb., se jedná o průběžné vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků. Programy jsou určeny úředníkům, jichž se uvedená činnost přímo dotýká.

 

 1. Úprava písemností a korespondence ve veřejné správě – AK/PV-395/2016

Cílem vzdělávacího programu pro průběžné vzdělávání je zlepšit písemné výstupy z administrativní činnosti úředníků a zvýšit tak prestiž úřadu i jeho zaměstnanců. Písemná prezentace vytváří obraz úřadu navenek.

Přednášky budou doplněny praktickými příklady a cvičeními, při kterých se budou účastníci učit aplikovat nové poznatky a odstraňovat chyby, kterých se dopouštěli.

6 hodin

 

 1. Etiketa a společenské vystupování pro úředníky AK/PV-222/2016

Úředník, zaměstnanec úřadu, získá potřebný přehled v zásadách společenského chování na oficiálních i společenských akcích a při jednáních. Se základními zákony etikety zvládne bez zaváhání i složité společenské situace. V praktických ukázkách si vytvoří vlastní styl přístupu a jednání.

V rámci vzdělávacího předmětu se účastníci seznámí s problematikou společenského chování ve své šíři běžné v našem kulturním okruhu i s nezbytným náhledem na odlišnosti jiných kultur a důsledků, které to přináší. Budou schopni definovat pozici etikety ke kategoriím etika a morálka, které
s ní souvisí. Seznámí se s kořeny, historií a vývojem etikety s důrazem na Českou republiku
a jí předcházející územní celky.

Seznámí se s teorií a sami si zkusí a osvojí praktickou stránku společenského kodexu v jednotlivých aspektech společenského setkávání lidí. Důraz bude kladen i na metakomunikační aspekty jinak běžných situací pozdravu, představování, seznamování, podání ruky, oslovování a to i význačných nebo vážených osob.  Účastníci si osvojí druhy společenských akcí a zásady při účasti na nich i zejména jejich organizaci s důrazem na pozvání účastníků. Absolventi budou umět rozeznat úrovně oblékání pro jednotlivé společenské události, jejich označení na pozvánkách i zásady stolování a zasedacího pořádku organizovaného dle společenské významnosti hostů. Bonton v rámci společenského styku je pojat v kontextu jeho přesahu do pracovní sféry, kde jej dále rozšiřuje specifika pracovního prostředí a větší formálnost. V kontextu veřejné správy je oblast etikety v pracovním prostředí doplněna o zvládání komunikace s širokou veřejností s jejími možnými negativními formami komunikace a situacemi, které může přinášet.

6 hodin

 

 1. Komunikační dovednosti pro pokročilé AK/PV-224/2016

Úředníci se seznámí se zásadami účinné a efektivní komunikace na pracovišti i mimo něj. Zlepší své komunikační dovednosti v situacích a vztazích, jako je vztah úředník – klient, úředník – kolega na pracovišti a úředník – nadřízený. Vzdělávací program je orientován na zvládnutí základů nonverbální komunikace, verbální komunikace, týmové komunikace a komunikace, která je obecně označována jako problémová (konflikt, kritika, bossing, mobbing, sexualharassment atd.
Úředník se naučí zvládat komunikaci s nepřizpůsobivým klientem, s klienty komunikačně problémovými a s klienty vykazující znaky agrese. Program se zaměřuje především
na složitější formy komunikace, jako je sociální interakce, bariéry v komunikaci, konfliktní situace, komunikační fauly, komunikační chytáky. Samostatnou kapitolou je také aktivní nácvik naslouchání a interpretace faktů formou samostatných projevů. Tato část je natáčena videotechnikou, pro získání zpětných vazeb, určených pro jednotlivé účastníky. Poslední částí programu je také sada diagnostických testů z oblasti komunikace a finální získání zpětné vazby účastníka vzdělávacího programu.

Lektor: Ing., Bc. David Nespěšný, MBA, 6 hodin

 

 1. Informační hrozby AK/PV-223/2016

Obrovským trendem předchozích deseti let byla tzv. počítačová gramotnost. S postupem času
si základy práce s PC osvojilo více a více lidí a dnes můžeme říci, že práce s počítačem je zcela standardní záležitost. S rozvojem informačních technologií však narůstá mnoho bezpečnostních incidentů, krádeže identity, špionážní programy, programy, jež mají jediný cíl: škodit uživateli či jej okrást. Přichází doba, kdy si budeme muset osvojit základy gramotnost informačně-bezpečnostní.
Co vše vás může potkat při práci na Internetu, jaké hrozby můžete očekávat a jak se jim můžete účinně bránit, to vše bude cílem jednodenního semináře.

Reálné výstupy absolventa:

 • Absolvent semináře chápe, že moderní informační hrozby se týkají i jeho samotného
 • Umí definovat a účinně analyzovat různé druhy informačních hrozeb
 • Umí správně reagovat, umí si pomoci sám, popř. ví, na koho se obrátit
 • Osvojí si základní bezpečností pravidla pro práci v síti, pro práci s elektronickou poštou
 • Svou získanou znalostí výrazně eliminuje bezpečnostně-informační incidenty na pracovišti
 • Pochopí, že práce na síti není anonymní a pochopí, co znamená pojem informační kriminalita.

Lektor: Ing., Bc. David Nespěšný, MBA, 7 hodin

 

 1. Katastr nemovitostí a zápisy právních vztahů k nemovitostem AK/PV-535/2016

Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí informací o fungování katastru nemovitostí se zaměřením
na práva zapisovaná do katastru nemovitostí. Dále také prohloubení znalosti úředníka ve správě a nakládání majetku územních samosprávných celků a tím zefektivnění chodu zastávaného úřadu, zlepšení komunikace při jednáních s příslušným katastrálním úřadem, s fyzickými a právnickými osobami při správě a řádné péči o majetek územních samosprávných celků (ÚSC).

Zaměření vzdělávacího programu je orientováno na právní činnosti v souvislosti s realizací zápisů právních vztahů k nemovitostem se zvláštním zřetelem na správné definování potřeb při správě o majetek ÚSC a příslušnou vybranou majetkovou legislativu, kde velmi často dochází k novelizaci legislativy, jejíž aktualizace bude také předmětem vzdělávacího programu

Lektorka – JUDr. Eva Barešová (podílela se na přípravě nového katastrálního zákona), 6 hodin

 

 1. Nakládání s majetkem obcí a krajů AK/PV-536/2016

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti úředníka územních samosprávných celků ve správě majetku v souvislosti s nakládáním majetku obce nebo kraje, a tím zefektivnit chodu zastávaného úřadu, zlepšit komunikaci při jednáních s fyzickými a právnickými osobami při vyřizování žádostí a zejména při péči o zachování a reprodukci majetku.    6 hodin

Lektor – Ing. Jiří Blažek, 6 hodin

 

 1. Občanský zákoník a předpisy související AK/PV-537/2016

Cílem vzdělávacího programu pro průběžné prezenční vzdělávání je prohloubit znalosti úředníka v oblasti občanského práva, na příkladech z praxe demonstrovat jeho praktické aplikace a naučit účastníka samostatně vypracovat jednodušší dokumenty z oblasti občanského práva.

Program je určen pro všechny úředníky, kteří se účastní činností v oblasti občanského práva – části věcná práva, věcná práva k cizím věcem a nemovitosti.

Lektor – Ing. Jiří Blažek, 6 hodin

 

 1. Smluvní vztahy dle občanského zákoníku AK/PV-538/2016

Cílem vzdělávacího programu pro průběžné prezenční vzdělávání je prohloubit znalosti úředníka při aplikaci tohoto zákona v konkrétních případech a naučit se samostatně aplikovat zásady a text zákona v praxi, zejména při uzavírání a realizaci smluv. Přednášky budou doplněny praktickými příklady, judikaturou a účastníci budou sami vypracovávat smluvní dokumenty, na jejichž opravě se budou podílet společně s lektorem.

Program je určen pro úředníky, kteří přímo zajišťují výkon veřejné správy na úsecích realizace občanskoprávních smluvních vztahů.

Lektor – Ing. Jiří Blažek, 6 hodin

 

 1. Zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi AK/PV-539/2016

Cílem vzdělávacího programu pro průběžné je zvýšit schopnost úředníka samostatně aplikovat zákonný text a správným postupem při realizaci veřejných zakázek se vyhnout sankci zrušení zadání příslušným orgánem (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

Přednášky budou doplněny praktickými poznatky a příklady z nesprávných postupů při aplikaci zákona, budou probrána judikatura a některá stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Lektor – Ing. Jiří Blažek, 6 hodin

 

      10. Stavební zákon po jeho novelách a novelách jeho prováděcích předpisů AK/PV-103/2014

Základní pojmy, stavební úřady, jejich příslušnost k rozhodování

 • územní rozhodování (druhy územních rozhodnutí a jejich předmět a obsah, průběh řízení, účastníci řízení, práce s námitkami, rozsah posuzování, oznamování, platnost)
 • jiné režimy územního posuzování staveb (zjednodušené územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva)
 • ohlašování staveb (druhy ohlašovaných staveb, zařízení a terénních úprav, náležitosti ohlášení, způsob a výsledek posouzení, platnost)
 • povolování staveb, změna stavby před dokončením, užívání staveb
 • změna užívání stavby, odstraňování staveb (povolení, nařízení, postupy)
 • stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu, státní dozor

Lektor – JUDr. Miluška Jarošová, 6 hodin