Konflikt

je každodenní součástí života všech lidí. Když se zamýšlím nad slovem konflikt, napadá mě hned několik směrů, kudy se můžeme vydat.

Začal bych tím, co je to vlastně konflikt? Konflikt pochází z latinského slova Conflictus a znamená srazit se, srážku dvou jakýchkoli protichůdných energií (vlastností, myšlenek, zájmů, postojů apod.). I situace, když se nemůžete rozhodnout, jestli si dáte vanilkovou nebo čokoládovou zmrzlinu je inter psychický konflikt.

K tomu bych přimíchal 2 složky komunikace. Věcnou a vztahovou. Jednoduché vysvětlení jak vést správně dialog je soustředit se nejen na obsah, ale empaticky taktéž na vztahovou část probíhajícího rozhovoru. 

No a do třetice bych zmínil ono energetické optimum, naši psychickou, mentální a možná i fyzickou připravenost. Pokud se totiž cítíme dobře, jsme v dobré psychické, fyzické i mentální kondici, jen naše resilience (odolnost), tedy i vůči konfliktům mnohem vyšší, než by tomu bylo naopak. Určitě to znáte, když je toho na nás moc, tak jsme vznětlivější, popudlivější, bereme si věci více osobně, kdežto, když jsme plní pozitivní energie, dokážeme se nad mnoho jindy náročné situace s grácií povznést, případně je také aktivně řešit.

VÝVOJ KONFLIKTU

Dostáváme se k vývoji konfliktu. K tomuto odstavci použiji obrázek, který jsem připravil do prezentace, kterou používám v rámci firemního tréninku Komunikace v obtížných situacích. Jedná se o jednoduchý proces od spouštěče, přes eskalaci po vrchol konfliktu, až po zklidnění a post konfliktní stav.

SPOUŠTĚČE KONFLIKTU

A už jsme zase u toho, podle toho, jak je na tom naše psychika, reagujeme na spouštěče kolem nás. Jednoho člověka daná věc rozrezonuje a jiného nechá chladným. Komplexně by se toto naše rozpoložení dalo uchopit termínem Wellbeing.

WELLBEING

je naše celková spokojenost, náš dobře nebo špatně prožívaný život. Mezi hlavní pilíře kvalitně prožitého života lze zahrnout již dobře známý a zde často diskutovaný SMYSL, viz. V.E.Frankl a jeho Logoterapie. Účastníci našich tréninků dobře vědí co je to existenciální frustrace, tedy stav, kdy ztrácíte smysl. Více se o existenciální frustraci a péči o smysl v rámci determinace lidské psychiky zmiňuji v článku Život nám klade otázky a člověk mu odpovídá rozhodnutími a činy. Dalšími pilíři na kterých stojí nebo padá náš wellbeing (žít kvalitní a naplněný život) jsou po SMYSLUPLNOST také VZTAHY, FINANCE, samozřejmě naše ZDRAVÍ a SPOLEČNOST ve které žijeme. Propojením a prací nad uvedenými pilíři směřujeme k naší životní spokojenosti, která se následně odráží také v tom, jak v danou chvíli zareagujeme na příchozí spouštěč. 

ESKALACE

Jestliže se nakupí vícero spouštěčů, případně jeden významný, střádá se v nás napětí, stoupá adrenalin a dostáváme se do 2. fáze, kterou je ESKALACE. Zde je nutné se rozhodnout, zda chceme být v daném konfliktu ŘEŠITELEM, PŘÍJEMCEM, případně UHÝBAČEM. Pokud se totiž v dané situaci nenajde ani jeden ŘEŠITEL, konflikt nám z eskalační fáze postoupí do fáze VRCHOLU KONFLIKTU.

VRCHOL KONFLIKTU

Na vrcholu konfliktu si s námi naše psychika tak pohrává, že se naše dosavadní racionální myšlení vytrácí a my zkrátka již jen „hledáme hůl na toho psa naproti nám“. Obě strany jsou nyní ve stavu boje, dochází k emocionálnímu zatmění a již zmíněnému selektivnímu vnímání (hůl na psa). Navíc k tomu všemu přidám ještě jeden termín a tím je

SEBENAPLŇUJÍCÍ PROROCTVÍ

(účastníci mých tréninků vědí, že je to onen termín, na který si nikdy nemohu vzpomenout :-)). Svým změněným chováním nutíme nevědomky protistranu chovat se tak, aby naplňovala naše očekávání. „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. Na Wikipedii jsem si pro Vás na dokreslení vypůjčil, že Sebenaplňující proroctví, (též Golemův efektRosenthalův efektPygmalion efekt) je fenomén, kde očekávání budoucích událostí vede k chování, které zapříčiní, že se daná skutečnost opravdu stane.[1] Vztahuje se jak k přístupu člověka k sobě samému, tak k hodnocení jiných osob, očekávání událostí atd. Pokud jsou očekávání negativní, jedná se o Golemův efekt, očekávání pozitivní se označují jako Pygmalion efekt.

Když vrchol konfliktu „přežijeme“ :-), dochází ke ZKLIDNĚNÍ.

ZKLIDNĚNÍ KONFLIKTU

mívá za důsledek také fyzické uvolnění. V organismu je však stále vysoké množství stresových hormonů, což může mít za následek rychlé přeskočení zpět do eskalace a na vrchol konfliktu. Když se podíváte na obrázek vývoje konfliktu, vidíte, že zklidnění a eskalace jsou na stejné úrovni napětí, chcete-li resonance.

POSTKONFLIKTNÍ STAV

Pokud rozpoložení ZKLIDNĚNÍ ustojíme, dochází pozvolna k tzv. POSTKONFLIKTNÍMU STAVU. Tehdy přicházejí výčitky, zpětná a dopředná vazba. Dopředná vazba (Feed forward) je založena na průběžném prognózování výsledků (hodnot na výstupu) a korekci plánu (hodnot na vstupu) již na základě těchto prognóz, nikoli až na reálně dosažených výsledcích (výstupech).

ŘEŠITEL KONFLIKTU

Rozhodnete-li se býti ŘEŠITELEM KONFLIKTU, často rozpoznáte přicházející konflikt ještě v plenkách a umíte mu vhodně předejít. Pokud konflikt přeci jenom eskaluje, dokážete se s reaktivním jednáním PŘÍJEMCE KONFLIKTU úspěšně vypořádat. Umíte nereagovat na vyhraněné jednání a věnujete se pouze obsahové, faktické části, tedy v tuto chvíli v podstatě věcné rovině komunikace. Co se vztahové roviny týče, tam se snažíte protistranu neprovokovat a vhodnými, tišícími otázkami nebo rovnou STRATEGIÍ PRŮLOMU konflikt utlumíte ještě před jeho zažehnutím-ESKALACÍ. 

PŘÍJEMNCE KONFLIKTU

Uvědomme si, že PŘÍJEMCE KONFLIKTU často nemá dostatečně vyvinutou vnitřní sebereflexi související s EMOČNÍ INTELIGENCÍ natolik, aby si mohl uvědomit svá slabá místa a zákoutí své v danou chvíli reaktivní psychiky, čímž se snažím vysvětlit, že si často svého sporového chování a jednání nemusí být vědom.

MENTÁLNÍ OBJETÍ

Navíc, pokud je WELLBEING (spokojený život, kvalita života, viz. výše) daného PŘÍJEMCE konfliktu spíše negativní, doslova se nabízí spíše „MENTÁLNÍ OBJETÍ„, než SEBEUKÁJENÍ SE nad svým nadhledem a bio, psycho, socio rozpoložením, včetně vytříbené SEBEREGULACE. Navíc je tento přístup „pojď, posadíme se, dáme si kávičku a probereme to“ mnohem lepší, než přístup typu „mohl(a) by ses laskavě uklidnit?!“ nebo si to nemyslíte? Pamatujte, cokoli Vás REZONUJE, je jen Vaše VNITŘNÍ BRADAVICE, která volá (onou resonancí),

„dělej se mnou prosím něco, protože se ti rozlezu v těle a začnu ti ničit život i zdraví! Haló… jsi tam?“

Zde si můžete přečíst také něco k tématu Strategie průlomu.

Přeji vám dny naplněné klidem, spokojeností a úspěchem ve všech jeho podobách.

Jan KovačKonflikt, andragog, lektor manažerských a softskills kompetencí.
Firemní trénink si můžeme domluvit přímo na tel. 733 556 555,
případně mi můžete napsat na email kovac@konfucius.cz.