25 000 

Úprava písemností a korespondence ve veřejné správě AK/PV-395/2016

„Úprava písemností a korespondence ve veřejné správě“

Cílem vzdělávacího programu pro průběžné vzdělávání na téma „Úprava písemností
a korespondence ve veřejné správě“
je zlepšit písemné výstupy z administrativní činnosti úředníků
a zvýšit tak prestiž úřadu i jeho zaměstnanců. Písemná prezentace vytváří obraz úřadu navenek.

Přednášky budou doplněny praktickými příklady a cvičeními, při kterých se budou účastníci učit aplikovat nové poznatky a odstraňovat chyby, kterých se dopouštěli.

Jedná se o vzdělávací program v prezenční formě v délce 6 hodin přímé výuky. V tomto smyslu jsou vymezeny jednotlivé oblasti vzdělávacího programu. Výuka je interaktivní.

Obsahem kurzu je:

 • Normativní úprava písemností
 • Jak správně psát česky (napravujeme nejčastější chyby)
 • Jak správně zvolit obsah (forma a obsah tvoří dokonalou jednotu)
 • Odesílání písemností, adresy
 • Správné psaní dat, označení právních předpisů, tituly, oslovení, zkratek
 • Úřední písemnosti: úřední sdělení, vyhláška, pozvánka, zápis z porady, předvolání, zápis z jednání, upomínka, rozhodnutí úřadu, stížnosti a odpovědi na ně
 • Obecné dokumenty: plná moc, odvolání, smlouva, kvitance, vyjádření
 • Spisová a skartační služba, archivnictví
 • Praktické příklady, nácvik psaní dokumentů

 

Vzdělávací plán:

09:00 – 09:15  Zahájení, prezentace, seznámení s programem a lektorem, nezbytné podklady

09:15 – 10:00  Normativní úprava písemností

10:15 – 11:00  Obsah a forma písemnosti v harmonické jednotě

11:15 – 12:00  Čeština – jak nedělat chyby

12:30 – 13:15 Úřední písemnosti: oznámení, výzva, sdělení, vyhláška, zápis z porady
nebo jednání, předvolání

13:30 – 14:15  Úřední rozhodnutí, stížnosti a odpovědi na ně, obecné právní dokumenty

14:30 – 15:15  Archivace, spisová a skartační služba

Seznam odborné literatury:

 • Pondělíček, J.: Jak dobře psát dopisy k nejrůznějším příležitostem, Ivo Železný, Praha 2004
 • Kuldová, O.: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Fortuna, Praha 2007
 • Fleischmannová, Kuldová: Hospodářská korespondence pro obchodní akademie a obchodní školy, Fortuna, Praha 1994
 • Štiková, S.: Obchodní korespondence, Korespondent, Plzeň 1993
 • Preislerová, Štěchová: Technika administrativy VI. Obchodní korespondence, Fortuna, Praha 1994
 • Kuldová, O.: Normalizovaná úprava písemností, Fortuna, Praha 1999
 • Fleischmannová, Kuldová, Šedý: Obchodní korespondence pro střední školy, Fortuna, Praha 2001
 • Kuldová, Fleischmannová: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti pro střední školy
  i pro širokou veřejnost, Fortuna, Praha 1998

Právní předpisy (v platném znění):

 • ČSN č. 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory
 • ČSN č. 88 6101 Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci
 • Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové značky

Chci více informací

Kategorie:

Dle § 20 zákona 312/2002 Sb., se jedná o průběžné vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků. Program je určen úředníkům, jichž se uvedená činnost přímo dotýká.