25 000 

Prevence stresu a syndromu vyhoření – resilience (odolnost)

Dvoudenní online trénink. Každý den 4 hodiny.

Odkaz na článek k tomuto unikátnímu online kurzu / firemnímu tréninku

Firemní trénink vhodný pro oslabené zaměstnance vlivem nestandardní a náročné situace.

Změny ve firmě, náhlé změny životního cyklu, vážné zdravotní, pracovní nebo jiné osobní problémy apod. Trénink pomáhá vyrovnat se s nečekaným traumatem a znovu nalézt životní bioritmus a smysl pokračovat silnější a odolnější. Na kolik jsme odolní a jestli se dokážeme vzpamatovat z prožitého traumatu, či zvládat náročnější situace, ovlivňuje lidská resilience.

Hledání smyslu života je hlavní odpovědností každého člověka; smysl nelze do situace uměle vložit, je tam již přítomen a člověk jej musí objevit – smysl naší existence nevynalézáme, ale objevujeme. Situace se mění a s nimi se mění i jejich smysl, ale nikdy tam nechybí. Touha po odhalování a naplňování živ. smyslu je ústředním hybným činitelem pokroku. Člověk nepotřebuje stav bez napětí, ale spíš usilování a zápasení o cíl, který je toho hoden; ne homeostáza, ale noodynamika – duševní dynamika.

Smysl lze objevit vykonáním činu, prožitím hodnoty nebo utrpením. Spadá sem veškeré konání; vše obsahuje skrytý smysl (tesař – pohled na výrobek, poctivé vložené úsilí; uklízečka – smysl v čistotě, která čeká na dalšího hotelového hosta, obchodník se těší na dalšího zákazníka). Naproti tomu čin, který je svou povahou cenný, se může stát nesmyslným, je-li vykonáván sebestředně, bez ohledu na druhé (umělec – maluje, co se prodává; soc. prac. – léčí si své sebevědomí). Smysluplné lidské dílo je zacíleno za hranice vlastního já; sebe transcendence přitom nevyžaduje hrdinské činy – každý zdánlivě bezvýznamný čin vykonaný s ohledem na druhé, se stává sebe přesahujícím, vpravdě lidským a smysluplným (podnětný dialog x řeč vedená za účelem sebevyjádření).

Stres, téma aktuálnější, než by se mohlo zdát. Tento fenomén dnešní uspěchané doby jsme pro Vás za pomoci psychologů, terapeutů a především vás, absolventů našich tréninků, propracovali do posledních detailů, abychom Vám nyní mohli poskytnout komplexní program také akreditovaný MŠMT.

Pracujete od rána do večera, ale i když děláte co můžete, stejně není nikdy hotovo. Máte pocit, že na to, kolik do práce investujete, nejsou výsledky přiměřené? Skloňujete stále častěji slovo Stres?

Dostáváte se často do stresových situací? Musíte se potýkat s náročným pracovním prostředím, nedostatkem času, zahlcením informacemi a činnostmi?
Pozitivní stres management je komplexní program a řešení na neduhy současné doby spojované se slovem stres. Pracujeme zde mimo jiné na kultivaci emočního kvocientu, práci s resonancí konfliktu a dalšími oblastmi pro vaši vnitřní pohodu. Jedná se o celostní přístup k člověku a vychází z předpokladu, že i zvládání stresu je odrazem celkové osobní pohody, stability a žádoucích vzorců adaptace na zátěžové situace.

V ohnisku zájmu jsou tři základní oblasti zvládání stresu – prevence – zvládání stresových situací – zpětné vyrovnávání dlouhodobých důsledků stresu.

Lidé kolem vás začínají podezřele skloňovat slovo workoholismus? Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek odmítnout nepřiměřený návrh nebo požadavek kolegy?

Termín vyhoření zná asi každý z nás, ale většina má o jeho obsahu velice zkreslené představy. Jaký stav nazýváme vyhořením? Jestliže jsme dlouhodobě emocionálně vyčerpaní, frustrovaní, cítíme se být trvale ve stresu. Obvykle jsme vyčerpaní i fyzicky.

Tato a další podstatná témata pro zdravý a úspěšný život podrobně diskutujeme na aktivním tréninku: Stres, mentální hygiena, vnitřní motivace, kultivace EQ a prevence syndromu vyhoření


Lektor: Jan Kovač

Chci více informací

Prevence stresu a syndromu vyhoření, mentální hygiena & kultivace EQ

Aktivní, terapeuticky a psychologicky vyladěný, 15-ti lety a stovkami absolventů prověřený, dvoudenní online trénink (1 den – 4 hodiny).

Lektor a autor tohoto tréninku: Jan Kovač (na téma prevence stresu a syndromu vyhoření úspěšně trénoval desítky významných firem a institucí. Praxe v lektorské činnosti 15 let, jeho kurzy prošlo více než 25000 absolventů.

Rámcová osnova:

Psycho kybernetika, stresový kontejner (poznáváme)

V první fázi našeho interaktivního tréninku se podíváme na oblasti tzv. „co nás dokáže naštvat“. Vyjmenujeme si většinu případů, které nám vadí, dokáží nás tzv. „vyvést z míry“. Pomocí technologie z oblasti psycho-kybernetiky si uvědomíme určité zákonitosti vlastní psychiky, stresový kontejner, jak jej ne-plnit, ale zvětšovat, jak prostřednictvím jednoduchých postupů nafouknout svůj mentální prostor pro řešení méně pozitivních momentů, faktů a situací, které na nás každý den číhají.

Koňský povoz

Občas nás náš “kočí” (mozek) veze mimo zpevněný povrch do temného lesa, kde se nám příliš nebo vůbec nelíbí. Poté se snažíme klepat, případně bušit na kočár ve kterém se vezeme. Kočí však často slyší později, než je zdrávo. Jak rozpoznat a předcházet vyhoření, nemocem a dalším ukazatelům volání naší duše.

Resonance konfliktu (trénujeme)

Třetí část se věnujeme neméně významné oblasti – Resonanci konfliktu. Bylo vědecky zjištěno a dokázáno, že jedním z hlavních smyslů života je poznání vlastního já. Naučíme se a natrénujeme některé postupy, jak zvýšit efektivitu svého jednání vůči ostatním, ale především vůči sobě samotnému. Pochopíme konflikty, odehrávající se uvnitř nás a naučíme se s nimi vypořádat. Tato část bude taktéž doplněna o praktická cvičení.

“Mezi podnětem a reakcí je prostor. V tomto prostoru je naše síla volit naši reakci. V naší odpovědí spočívá náš růst a naše svoboda.” (Frankl V.E.)

Tvůrčí představivost (přemýšlíme, chápeme)

Abychom mohli skutečně „žít“, tzn. žít uspokojivým životem, musíme si vytvořit adekvátní obraz svého JÁ. Veverka se nemusí učit dělat zásoby na zimu. Veverka, která se narodila na jaře a nikdy nepoznala zimu si na podzim hromadí zásoby. To je INSTINKT ÚSPĚCHU. Člověk má instinkt úspěchu mnohem úžasnější a složitější. Zvířata si nemohou volit cíle, člověk má TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOST, proto není jen tvorem, ale TVŮRCEM. PŘEDSTAVIVOST JE HLAVNÍM ZDROJEM POKROKU A HNACÍ SILOU VEŠKERÉ LIDSKÉ ČINNOSTI. Nejen o Tvůrčí představivosti bude část čtvrtá.

Emoční inteligence

Dovednosti emoční inteligence mohou být pro pracovní výkon důležitější, než jiné dovednosti z oblasti soft skills. Totéž  souvisí s pracovním zařazením. Lidé s nejvyšším stupněm emoční inteligence v jakémkoliv postavení dosahují lepších výsledků než jejich kolegové! Co je emoční inteligence, jak s ní pracovat a jak občas pracuje naše EQ s námi?


Testovací a sebe evaluační část

Pátá část našeho aktivního tréninku je nazvaná jako testovací a sebe evaluační, nicméně v průběhu celého tréninku budete mít spoustu možností využít testy a jiné zpětnovazební prvky, které vám pomohou identifikovat přesně vaši osobnost a její předpoklady pro uvědomění se a mnohem lepší zvládání stresových situací, které nás dnes a denně obklopují. Tato část se tedy prolíná celým tréninkem.


Věnujeme se také těmto dalším tématům:

Poznávací (kognitivní) procesy jsou procesy, jejichž prostřednictvím zachycujeme, zpracováváme a hodnotíme informace z okolního světa o sobě samém a okolním prostředí. Tyto procesy registrujeme prostřednictvím smyslů, tudíž jsou velmi individuální. Aby tyto procesy pracovaly správně, je nutno je propojit do vazeb jednotlivých součástí systému osobnosti.

• chyby v myšlení a jejich podíl na vlastních potížích
• typy automatických negativních myšlenek
• vliv myšlení na emoce a chování
• způsoby zvládání negativních myšlenek
• techniky první pomoci, způsoby zpochybňování myšlenek
• testovací otázky k pravdivosti negativních myšlenek
• kognitivní schémata (výkon, přijetí, moc, měl bych a musím)

Krátká rekapitulace:

1. Psycho – kybernetika – Co Vás dokáže naštvat?
plusy a minusy, „A co s tím?“ Stresový kontejner, graf životních funkcí, Koňský povoz
2. Resonance konfliktu
a. Každý má svou realitu
b. Bradavice na povrchu a co ty uvnitř nás? Psycho – kybernetika.
c. Provázanost s teorií Koňský povoz (rozbitý kočár).
3. Tvůrčí představivost
a) Asociace instinkt zvířat vs. lidská tvůrčí představivost – Psycho – kybernetika (škaredí jsme pouze uvnitř sebe…).
b) Divák, režisér, herec, scénárista
4. Mrakodrap úspěchu
5. EQ
Složky emoční inteligence – sebevědomí, sebe ovládání, sebe uvědomění, sebe řízení, sebe motivace…angažovanost, řízení vztahů, EQ / IQ (vzory a styly) kultivace vlastních emocí.
6. Vnitřní motivace
a) Co nás motivuje, motivační faktory, demotivátory

Pro tento konkrétní trénink platí dvojnásob: Někdy, když učení předchází zkušenostem, nemusí vždy dávat smysl. Představme si hodiny. Na začátku si někteří mohou říci, proč tohle a tamto, proč hraji tuto hru? Postupem času (čtvrt, půl, tři čtvrtě…celá) se postoj upravuje, přichází “Aha efekty”, absolvent si ukotvuje nové dovednosti a postoje v podstatě trvale. Novou rétoriku směrem sám k sobě (“resonuji”, “jsem na balkóně”, “sbírám plusy” …). Jedná se o klíčový, pro lektora náročný a současně pro účastníky příjemný i zábavný trénink plný emočních zvratů a nových poznání. Hodnota a kvalita tréninku je ověřena klinickým psychologem, psychoterapeuty, manažery, obchodníky a především stovkami spokojených absolventů. Tento trénink prochází 13-ti lety aktivního vývoje a neustálým zdokonalováním směrem k aktuální době.
Autenticky provází Jan Kovač – zakladatel KONFUCIUS®.

Lektor JAN KOVAČ

+420 733 556 555, kovac(zavináč)konfucius.cz

 

MANAŽERSKÁ A LEKTORSKÁ PRAXE

MANAŽERSKÁ PRAXE

Od roku 2002 do roku 2008 jsem působil v TOP managementu, od roku 2006 dodnes jsem jednatelem, výkonným ředitelem a lektorem andragogické instituce KONFUCIUS®. Do roku 2002 jsem se úspěšně zabýval obchodní činností.

Má manažerská praxe je 18 let, obchodní 23 let. Tuto praxi nejen denně realizuji ve své práci, současně již 14 let pravidelně školím ve firmách a institucích, jako lektor, mentor, trenér manažerských a měkkých dovedností.

LEKTORSKÁ PRAXE

Tvorba vzdělávacích programů   a aktivní lektorská činnost v oblasti měkkých a manažerských dovedností 2006-2021.

Jsem autorem více než 10 – ti akreditovaných kurzů MVČR, MPSV, MŠMT. Mými tréninky prošlo více než 10.000 absolventů.

 

ANDRAGOGIKA

Jsem v 6. semestru na OSU, kde studuji obor Andragogika.

Úspěšně absolvované zkoušky:

Obecná sociologie, Edukační komunikace, Management ve vzdělávání, Obecná andragogika, Obecná psychologie, Dějiny edukace, Marketing a podnikání ve vzdělávání dospělých, Politika a praxe celoživotního učení, Sociologie výchovy, Srovnávací pedagogika a andragogika, Psychologie dospělých, Didaktika, Pracovní právo, Sociální a pedagogická psychologie, Sociální andragogika, Speciální pedagogika a edukace dospělých, Profesní andragogika, Ekonomika ve vzdělávání dospělých, Monitoring a evaluace ve vzdělávání dospělých, Tvorba projektů vzdělávání dospělých.

ZÁJMY

Rodina, sport, fitness, hra na klavír, má práce – řízení andragogické instituce KONFUCIUS®, Andragogika, Psychologie, lektorská činnost, tvorba vzdělávacích programů, cestování, wellness, hory.

 

Další informace

Místo konání

ONLINE

Lektor

Jan Kovač

Délka

2 dny, 1 den – 3 hodiny

Mohlo by se Vám líbit…

  • Komunikace v obtížných situacích a nátlakové techniky Online 2dny/4hod.

    25 000 
    Přidat do košíku
  • LEADERSHIP – dvoudenní Online trénink po třech hodinách

    25 000 
    Přidat do košíku