(Hodnocení: 5)

Stres, burnout a EQ

Stres, burnout a emoční inteligence je aktivní, psychologem a terapeuty vyladěný, 15 lety a stovkami absolventů prověřený firemní trénink. Můžete jej absolvovat, jako jednodenní nebo dvoudenní (1x6hod. nebo 2x3hod., trénink je vhodné realizovat také online). Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte přímo lektora, andragoga Jana Kovače se kterým si domluvíte Vaše potřeby a detaily k realizaci. Rychlý kontakt naleznete nahoře v černém záhlaví.

OSNOVA TRÉNINKU

Stresový kontejner (poznáváme)

V první fázi tréninku se podíváme na oblasti tzv. „co nás dokáže naštvat“. Vyjmenujeme si většinu případů, které nám vadí, dokáží nás tzv. „vyvést z míry“. Pomocí technik z oblasti psycho-kybernetiky si uvědomíme určité zákonitosti vlastní psychiky. Jak nezaplnit, ale zvětšovat své energetické optimum, jak prostřednictvím jednoduchých postupů několika násobně zvětšit svůj mentální prostor pro řešení méně pozitivních momentů, faktů a situací, které nám každý den přináší.

Koňský povoz

Občas nás náš „kočí“ (mozek) veze mimo zpevněný povrch do temného lesa, kde se nám příliš nebo také vůbec nelíbí. Poté se snažíme klepat, případně bušit na kočár (tělo) ve kterém se vezeme. Kočí však často slyší později, než je zdrávo. Jak rozpoznat a předcházet vyhoření, nemocem a dalším volání z našeho nitra?

Resonance konfliktu (trénujeme)

Třetí část se věnujeme neméně významné oblasti – resonanci konfliktu. Bylo vědecky zjištěno a dokázáno, že jedním z hlavních smyslů života je poznání vlastního já. Naučíme se a natrénujeme některé postupy, jak zvýšit efektivitu svého jednání vůči ostatním, především však vůči sobě. Pochopíme konflikty (vnitřní bradavice), odehrávající se (schované) uvnitř nás a naučíme se s nimi vypořádat. Tato část bude taktéž doplněna o praktická cvičení.

„Mezi podnětem a reakcí je prostor. V tomto prostoru je naše síla volit naši reakci. V naší odpovědí spočívá náš růst a naše svoboda.“ (Frankl V.E.)

Tvůrčí představivost (přemýšlíme, chápeme)

Abychom mohli skutečně „žít“, tzn. žít uspokojivým životem, musíme si vytvořit adekvátní obraz svého JÁ. Veverka se nemusí učit dělat zásoby na zimu. Veverka, která se narodila na jaře a nikdy nepoznala zimu si na podzim hromadí zásoby. To je INSTINKT ÚSPĚCHU. Člověk má instinkt úspěchu mnohem úžasnější a složitější. Zvířata si nemohou volit cíle, člověk má TVŮRČÍ PŘEDSTAVIVOST, proto není jen tvorem, ale TVŮRCEM. PŘEDSTAVIVOST JE HLAVNÍM ZDROJEM POKROKU A HNACÍ SILOU VEŠKERÉ LIDSKÉ ČINNOSTI. Nejen o Tvůrčí představivosti bude část čtvrtá.

Emoční inteligence – EQ

Emoční inteligence je soubor dovedností a přístupů skrz sebeuvědomění, kdy dokážeme zpracovávat naše vnitřní pohnutky, pracovat s emocemi vlastními a současně vnímat a objektivně vyhodnocovat emoce ostatních. Emoční inteligenci EQ, narozdíl od IQ (která je nám dána bilogicky), můžeme po celý život kultivovat. Bylo opakovaně prokázáno, že lidé s vyšší emoční inteligencí jsou v životě všeobecně úspěšnější. Dokážou lépe čelit i nepříjemným výzvám, snázeji navazují pozitivní vztahy, umějí pozitivněji formulovat své postoje a názory. Jsou sociálně přívětivější, empatičtější, angažovanější, tedy v neposlední řadě oblíbenější. Více např. téma well-being, kterým se zabýváme v rámci našich firemních tréninků.

Vyšší EQ-emoční inteligence může být pro pracovní výkon důležitější, než jiné dovednosti z oblasti soft skills. Totéž souvisí s kariérou a úspěchem nejen v práci obecně. Lidé s nejvyšším stupněm emoční inteligence v jakémkoliv postavení dosahují lepších výsledků než jejich kolegové. Co je emoční inteligence, jak ji rozvíjet a kultivovat pro náš prospěch a jak občas pracují naše emoce proti nám?

Testovací a sebe evaluační část

Šestá část našeho aktivního tréninku je nazvaná jako testovací a sebe evaluační, nicméně v průběhu celého tréninku budeme mít spoustu možností využít psychodiagnostické výstupy šetření jednotlivých účastníků a jiné zpětnovazební prvky, které nám pomohou identifikovat přesně vaši osobnost a její předpoklady pro uvědomění se a mnohem lepší zvládání stresových situací, které nás dnes a denně obklopují. Tato část se tedy prolíná celým tréninkem.

Stres, burnout a EQ je 6 hod. trénink vhodný realizovat prezenčně i online (v případě potřeby je možno trénink rozdělit na 2×3 hodiny).

Pokud byste rádi další informace k tréninku, přečtěte si tento článek.

Firemní trénink vhodný také pro oslabené zaměstnance vlivem nestandardní a náročné situace.

Změny ve firmě, náhlé změny životního cyklu, vážné zdravotní, pracovní nebo jiné osobní problémy apod. Trénink pomáhá vyrovnat se s nečekaným traumatem a znovu nalézt životní bioritmus a smysl pokračovat silnější a odolnější. Tomu pak říkáme posílená resilience.

Smysl

Hledání smyslu života je hlavní odpovědností každého člověka; smysl nelze do situace uměle vložit, je tam již přítomen a člověk jej musí objevit – smysl naší existence nevynalézáme, ale objevujeme. Situace se mění a s nimi se mění i jejich smysl, ale nikdy tam nechybí. Touha po odhalování a naplňování živ. smyslu je ústředním hybným činitelem pokroku. Člověk nepotřebuje stav bez napětí, ale spíš usilování a zápasení o cíl, který je toho hoden; ne homeostáza, ale noodynamika – duševní dynamika.

Smysl lze objevit vykonáním činu, prožitím hodnoty nebo utrpením. Spadá sem veškeré konání; vše obsahuje skrytý smysl (tesař – pohled na výrobek, poctivé vložené úsilí; uklízečka – smysl v čistotě, která čeká na dalšího hotelového hosta, obchodník se těší na dalšího zákazníka). Naproti tomu čin, který je svou povahou cenný, se může stát nesmyslným, je-li vykonáván sebestředně, bez ohledu na druhé (umělec – maluje, co se prodává; soc. prac. – léčí si své sebevědomí). Smysluplné lidské dílo je zacíleno za hranice vlastního já; sebe transcendence přitom nevyžaduje hrdinské činy – každý zdánlivě bezvýznamný čin vykonaný s ohledem na druhé, se stává sebe přesahujícím, vpravdě lidským a smysluplným (podnětný dialog x řeč vedená za účelem sebevyjádření).

Stres

Stres, téma aktuálnější, než by se mohlo zdát. Tento fenomén dnešní uspěchané doby jsme pro Vás za pomoci psychologů, terapeutů a především vás, absolventů našich tréninků, propracovali do posledních detailů, abychom Vám nyní mohli poskytnout komplexní program také akreditovaný MŠMT.

Pracujete od rána do večera, ale i když děláte co můžete, stejně není nikdy hotovo. Máte pocit, že na to, kolik do práce investujete, nejsou výsledky přiměřené? Skloňujete stále častěji slovo Stres?

Dostáváte se často do stresových situací? Musíte se potýkat s náročným pracovním prostředím, nedostatkem času, zahlcením informacemi a činnostmi?
Pozitivní stres management je komplexní program a řešení na neduhy současné doby spojované se slovem stres. Pracujeme zde mimo jiné na kultivaci emočního kvocientu, práci s resonancí konfliktu a dalšími oblastmi pro vaši vnitřní pohodu. Jedná se o celostní přístup k člověku a vychází z předpokladu, že i zvládání stresu je odrazem celkové osobní pohody, stability a žádoucích vzorců adaptace na zátěžové situace.

V ohnisku zájmu jsou tři základní oblasti zvládání stresu – prevence – zvládání stresových situací – zpětné vyrovnávání dlouhodobých důsledků stresu.

Lidé kolem vás začínají podezřele skloňovat slovo workoholismus? Nevíte, jak nejlépe a bez vlastních výčitek odmítnout nepřiměřený návrh nebo požadavek kolegy?

Termín vyhoření zná asi každý z nás, ale většina má o jeho obsahu velice zkreslené představy. Jaký stav nazýváme vyhořením? Jestliže jsme dlouhodobě emocionálně vyčerpaní, frustrovaní, cítíme se být trvale ve stresu. Obvykle jsme vyčerpaní i fyzicky.

Tato a další podstatná témata pro zdravý a úspěšný život podrobně diskutujeme na aktivním tréninku: Stres, mentální hygiena, vnitřní motivace, kultivace EQ a prevence syndromu vyhoření.

Čeho se to také týká?

Poznávací (kognitivní) procesy jsou procesy, jejichž prostřednictvím zachycujeme, zpracováváme a hodnotíme informace z okolního světa o sobě samém a okolním prostředí. Tyto procesy registrujeme prostřednictvím smyslů, tudíž jsou velmi individuální.

Chyby v myšlení a jejich podíl na vlastních potížích.
Typy automatických negativních myšlenek.
Vliv myšlení na emoce a chování.
Způsoby zvládání negativních myšlenek.
Techniky první pomoci, způsoby zpochybňování myšlenek.
Testovací otázky k pravdivosti negativních myšlenek.
Kognitivní schémata (výkon, přijetí, moc, měl bych a musím).

Pro tento konkrétní trénink platí dvojnásob: Někdy, když učení předchází zkušenostem, nemusí vždy dávat smysl. Představme si hodiny. Na začátku si někteří mohou říci, proč tohle a tamto, proč hraji tuto hru? Postupem času (čtvrt, půl, tři čtvrtě…celá) se postoj upravuje, přichází „Aha efekty“, absolvent si ukotvuje nové dovednosti a postoje v podstatě trvale. Novou rétoriku směrem sám k sobě („resonuji“, „jsem na balkóně“, „sbírám plusy“ …). Jedná se o klíčový, pro lektora náročný a současně pro účastníky příjemný i zábavný trénink plný emočních zvratů a nových poznání. Hodnotu a kvalitu tréninku máme ověřenou klinickým psychologem, psychoterapeuty, manažery, obchodníky a především stovkami spokojených absolventů. Tento trénink prochází 15 lety aktivního vývoje a neustálým zdokonalováním směrem k aktuální době.

Autenticky provází lektor, andragog
Bc. Jan Kovač

5 recenzí Stres, burnout a EQ

 1. Kamil

  „Nejdůležitější věci v komunikaci je slyšet, co nebylo řečeno nahlas.“ — ( Peter Drucker )
  A TO JSEM SE NA TOM TO ŠKOLENÍ NAUČIL.
  Děkuji, dlouho jsem nebyl na takto zajímavém školení z kterého jsem si odnesl spoustu dobrých rad, jak do osobního, tak profesního života.

  Vřele doporučuji.

  • Jan Kovač (ověřený vlastník)

   Kamile, moc děkuji, byl to příjemný trénink, jen drobně poupravím, nikoli Stresu a syndromu vyhoření, ale Komunikace v obtížných situacích (Průlomová komunikace) viz. zde: https://konfucius.cz/produkt/komunikace/

 2. Jana

  Vynikající školení, doopravdy profesionální přístup. Mám za sebou mnoho a mnoho „školení“, ale doopravdy člověk si odnese velice mnoho !!! Za mne 1* a doufám, že to nebylo poslední sezení, které jsem mohla absolvovat. Ještě jednou děkuji – určitě využiju i v osobním životě 🙂 PS: Už se mám ráda 🙂 a určitě nebudu stresovat Děkuji

  • Jan Kovač (ověřený vlastník)

   Janiii, to je krásné, děkuji 🙂 Jsem si jist, že se uvidíme častěji 😉 Však výsledek takového krásného setkání je dílem všech zúčastněných… a že se opět povedlo 🙂

 3. Kamil Kocián

  Výborné !!!

 4. Vojta Kořínek

  Výborné školení. Získané dovednosti a znalosti člověk využije jak v každodenním životě, tak především v tom pracovním. Vše skvěle vysvětleno za pomocí her a příkladů. Lektor Jan Kovač ví co říká a dělá.

 5. Jan

  V pár věcech jsem se již viděl, že mám nastaveno a vynasnažím se být více pozitivní a v pohodě s věcmi, co jste nám předal.

  Za mě palce nahoru!

Přidat recenzi

Mohlo by se Vám líbit…

 • Jan Kovač, andragog, zakladatel KONFUCIUS

  Průlomová komunikace

  Čtěte více
 • Prezentační dovednosti

  Čtěte více
 • leadership

  Leadership

  Čtěte více
 • Time management

  Čtěte více