Škola mistrů a předáků 2

Motto: Rozvoj mistrů je nezbytnou součástí úspěšnosti každé výrobní firmy.

ŠKOLA MISTRŮ – PROFESIONÁLŮ VE VÝROBĚ je cyklus čtyř seminářů – tréninků.

V tomto druhém modulu se budeme zaobírat Osobností a rozvojem zaměstnance v moderní firmě.

Pracovní pozice mistra ve výrobě – liniového manažera – ve výrobním úseku má svoje výjimečné a zároveň specifické aspekty, o kterých je tato Konfuciova Akademie výrobních MISTRŮ – PROFESIONÁLŮ VE VÝROBĚ.

V tomto semináři se budeme zabývat těmito tématy

Nároky kladené na mistra ve výrobě

Manažér versus specialista – rozdíly v praxi, odborné a osobnostní kompetence obecně, jaký by měl být mistr (možné charakteristiky), přirozená autorita a její budování v praxi, autodiagnostika – testy osobností.

Pozice mistra v pracovním kolektivu

Vztah firma versus mistr – mistr versus zaměstnanec a zaměstnanec versus firma, očekávání zúčastněných stran spolupráce, loajalita a sounáležitost s firmou versus negativní trendy ovlivňující vztahy.

Role mistra – liniového zaměstnance ve firmě

Objasnění pojmů, vize, mise, cíle a strategie, souvislost každodenní práce mistra – liniového manažera se strategií firmy.

Úloha mistra v

plánování a řízení aktivit týmu a jednotlivců, efektivním delegování úkolů, poskytování zpětné vazby – pochvala a kritika, popř. výtka, řízení a hodnocení výkonu, výběru a budování týmu, koučování, rozvoj a udržení si jednotlivých členů týmů.

Základy pracovního práva

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní smlouva, vznik, změna a skončení pracovního poměru, pracovní doba, práce přesčas, přestávky v práci, pracovní cesty, dovolená, absence a další záležitosti, překážky v práci na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele, řešení praktických situací.

Další témata v toto modulu

Testy zaměřené na typologii osobnosti jednotlivců, cesty rozvoje osobnosti – individuální doporučení, praktický nácvik modelových situací a řešení vybraných situací z praxe – hraní rolí, rozbor videonahrávek, brainstorming, individuální zpětná vazba, informace o následujícím modulu, shrnutí modulu, jeho vyhodnocení a závěr.

Komu je seminář určen

Mistrům, team leaderům, liniovým manažerům a předákům výrobních firem

Reálný cíl absolventa

Osvojí si problematiku vedení lidí a řízení výroby, upevní si a rozvine komunikační dovednosti uvnitř i vně firmy, naučí se efektivně zvládat každodenní krizové a stresové situace, naučí se vést, plánovat, motivovat a hodnotit své podřízené, získá ucelenou řadu interpersonální dovedností nezbytných pro výkon funkce mistra, vyhne se nebezpečnému fenoménu syndromu vyhoření, tzv. Burn out, prohloubí a dlouhodobě upevní svoji loajalitu a integritu k firmě.

Škola mistrů a předáků 2

je 15 lety a stovkami účastníků prověřený, detailně propracovaný, 6 hodinový aktivní trénink pro mistry, team lídry, předáky a vedoucí ve výrobě.