Sleva

25 000  22 000 

Škola mistrů a předáků 4

Motto: Rozvoj mistrů a předáků je nezbytnou součástí úspěšnosti každé výrobní firmy.

V tomto čtvrtém modulu se budeme zaobírat komunikačními dovednostmi a každodenním řešením konfliktů na pracovišti.

Pracovní pozice mistra nebo předáka – liniového manažera – ve výrobním úseku má svoje výjimečné a zároveň specifické aspekty, o kterých je tento seminář Konfuciovy Akademie pro výrobní sféru.

Na mistra a předáka ve výrobě jsou kladeny velmi velké nároky v oblasti výkonnosti, efektivity, komunikace a kvality práce jeho i týmu, se kterými pracuje a plní příslušné úkoly. Má-li být firma úspěšná, musí mít odborně a profesionálně připraveny právě mistry a předáky, kteří musí zabezpečit, za všech okolností, výrobu a současně často musí řešit i složité personální, organizační a komunikační záležitosti. Každé rozhodnutí může mít zásadní důsledky pro úspěšnost výroby – pro úspěšnost firmy.

Na semináři Škola mistrů a předáků 4 se budeme zabývat těmito tématy

Efektivní komunikace v práci mistra a předáka

Co je to pravá efektivní komunikace, zásady efektivní komunikace, nástroje komunikace – kladení otázek, umění aktivního naslouchání, verbální a neverbální komunikace – řeč těla, komunikační bariéry a jejich odstranění, paralingvistické aspekty řeči.

Identifikace komunikačních stylů a typů

Styly komunikace, autodiagnostika svého komunikačního stylu, komunikační typy a osobnosti, identifikace svých komunikačních typů, taktika jednání s různými lidmi a v různých situacích, strategie jednání a vyjednávání.

Řešení krizových situací při komunikaci

Základní kroky pro efektivní vyřešení krizové situace a jejich aplikace pro různé situace z praxe, sdělování nepříjemných zpráv, efektivní poskytování zpětné vazby, konstruktivní sdělování kritiky a výtky.

Konflikty na pracovištích

Konflikt jako běžná součást života, typy a povaha konfliktů, možné přínosy z konfliktů, zdroje, příčiny a příznaky konfliktů, autodiagnostika osobních zdrojů a možných příčin konfliktů, strategie zvládání konfliktů a předcházení konfliktům.

Jednání s problémovými typy lidí

Negativní chování, osobní neshody, mnohomluvný nebo nemluvný člověk, zvládání agrese a manipulace.

Další témata v tomto modulu

Testy zaměřené na komunikační dovedností jednotlivců, praktický nácvik modelových situací a řešení vybraných situací z praxe – hraní rolí, rozbor videonahrávek, individuální zpětná vazba – individuální plán rozvoje.

Komu je seminář určen

Všem mistrům, team leaderům, liniovým manažerům, předákům z výrobních firem.

Reálný cíl absolventa

Osvojí si problematiku vedení lidí a řízení výroby, upevní si a rozvine komunikační dovednosti uvnitř i vně firmy, naučí se efektivně zvládat každodenní krizové a stresové situace, prohloubí umění vést, plánovat, motivovat a hodnotit své podřízené, získá ucelenou řadu interpersonální dovedností nezbytných pro výkon funkce MISTRA, vyhne se nebezpečnému fenoménu syndromu vyhoření, tzv. Burnout, prohloubí a dlouhodobě upevní svoji loajalitu a integritu k firmě.


Lektor: Ing., Bc. David Nespěšný, MBA

Otevřené semináře (objednáváte počet OSOB)

Pokud máte zájem o otevření semináře, zašlete nám požadovaný termín.Firemní trénink (objednáváte počet tréninků)

Váš firemní trénink22 000 

Chci více informací

Škola mistrů a předáků 4

je 10-ti lety a stovkami účastníků prověřený, detailně propracovaný, 8-mi hodinový aktivní trénink pro mistry, team lídry, předáky a vedoucí ve výrobě.