Systematický rozvoj zaměstnanců získává, nejen díky dnešní nízké nezaměstnanosti, stále na větší váze.

Hovoříme zde o zájmu zaměstnavatelů na rozvoji stávajících zaměstnanců v rámci developmentu, kdy naplňujeme potřeby zaměstnavatele na kvalitních a loajálních zaměstnancích, současně s potřebami spokojeného zaměstnance (kariéra a růst v podniku). Vše společnou rukou k udržení kvalitních  zaměstnanců v podniku a v neposlední řadě ke snížení celkové fluktuace. Profesionálně připravený, nastavený, zacílený, realizovaný a vyhodnocovaný profesní rozvoj zaměstnanců je bezprecedentním, významným benefitem a nezastupitelným článkem firemní kultury. Vhodná osobnost je podle celosvětových studií pro úspěch v dané práci nejpodstatnějším ukazatelem.

Pokud chceme získávat co nejefektivnější výsledky následných evaluací výše uvedených profesně – rozvojových programů, musíme dokonale znát naše budoucí účastníky a v průběhu jejich profesního rozvoje je stále hlouběji poznávat. K tomuto účelu, mimo jiné, využíváme sofistikované, psychodiagnostické nástroje.

Dovolujeme si Vám touto cestou představit konkrétní ukázku jednoho z řešení psychodiagnostiky rozvoje Talent managementu.

Postup realizace:

 1. Vyplnění níže uvedených dotazníků (v tabulce) – psychodiagnostické baterie, Vámi vybranými např. talenty.
  • Celková doba nepřetržitého vyplňování je cca 2 hod.
  • Mezi jednotlivými dotazníky doporučujeme několika hodinový i denní odpočinek, čímž se v tomto konkrétním případě stanovila doba vyplnění všech dotazníků na 1 pracovní týden.
  • Respondenti by při vyplňování měli být odpočinutí a v dobré psychické i časové kondici.
 2. Moderované setkání se všemi respondenty nad výsledky diagnostického šetření, rozbor a doporučení silných stránek a příležitostí pro jednotlivce i celou skupinu.
  • Cca 6 hod. diagnostický seminář nad výsledky jednotlivých účastníků.
   • Možno skupinově i jednotlivě, podle potřeb zadavatele a účastníků.
  • V případě potřeby je možno se s účastníky diagnostického šetření setkat krátce před zahájením vyplňování.
  • Odevzdání kompletního diagnostické knihy každému z účastníků, včetně grafických výstupů, textových komentářů a individuálních doporučení.

Řešení na míru standardně obsahuje:

 • Všechny zvolené dotazníky – vytvořená psychodiagnostická baterie.
 • Zpracování výsledků a příprava výstupů na Diagnostický seminář s účastníky.
 • Diagnostický seminář s účastníky nad výsledky jednotlivých diagnostických výstupů (6 hod.).
 • Diagnostickou knihu pro každého účastníka s celkovým vyhodnocením, výsledky a doporučeními.
 • Administrativu, archivaci projektu, tiskové a elektronické výstupy.

Níže uvádíme jednotlivé dotazníky s krátkým komentářem, které tvoří diagnostickou baterii pro rozvoj talent managementu. Jiné ukázky diagnostických baterií  uvádíme pro názornost dále v článku pod tabulkou.

1. Multifaktorový osobnostní profil Základní dotazník – odrazový můstek v psychodiagnostice, zaměřený na osobnost s širokým využitím pro všechny cílové skupiny, doba vyplnění 10-15 minut (32 položek).
2. Kariérový kompas Dotazník Kariérový kompas sleduje pracovní motivaci a je určen pro diagnostiku výkonných pracovníků, doba vyplnění 10-15 minut (24 položek).
3. Dotazník zvládání zátěže v2 Dotazník zvládání zátěže v2 (nová vylepšená verze) – je zaměřen na schopnosti zvládat zátěžové a stresující situace a je určen zejména pro diagnostiku pracovníků na exponovaných pozicích a pozicích kladoucích vysoké nároky na stresovou odolnost, doba vyplnění 10-15 minut (78 otázek).
4. Dotazník komunikačního stylu Dotazník sleduje čtyři základní oblasti využití asertivity v komunikaci a chování (schopnost se prosadit, stát si za svým, pracovat se zpětnou vazbou a rozvíjet vztahy), doba vyplnění 15-20 minut (94 otázek).
5. Manažerský styl QUICK Dotazník sleduje míru preference 8 manažerských stylů a jejich kombinací, je určen zejména pro manažery, doba vyplnění 10-15 minut (36 položek).
6. Týmový profil Dotazník sleduje preferenci 10 – ti různých týmových rolí, je určen pro členy stabilních týmů, doba vyplnění 10-15 minut (90 položek).
7. Dotazník Culture fit Dotazník Hodnoty a Firemní kultura obsahuje 80 dvojic výroků, které se týkají různých aspektů firemní kultury a hodnot, jež lidé považují za důležité.
8. Press test Test měří myšlenkovou kapacitu a schopnost rozhodování se pod časovým tlakem, je určen pro všechny cílové skupiny se zvýšenými nároky na bystrost a rychlost úsudku, zejména pak pro tzv. talenty, doba vyplnění 15 minut (24 úloh).

Ukázka diagnostické baterie: Talent pro management – rozvoj, upravená speciálně pro jednoho z našich zákazníků.                                                                                         

Pro názornost předkládáme ukázku realizovaných psychodiagnostických baterií.

TALENT PRO MANAGEMENT
Pro všechny, kteří se na manažerskou roli teprve připravují a nemají s ní žádné reálné zkušenosti. Balíčky se zaměřuje na základní osobnostní předpoklady pro práci manažera včetně motivace a schopnosti zvládat náročné situace.

TEAM LEADER
Pro ty, kteří vedou nebo mají vést menší tým výkonných pracovníků. Balíčky mapují základní předpoklady pro práci manažera a preferovaný manažerský styl.

MANAŽER OBCHODNÍHO TÝMU
Pro ty, kteří vedou obchodní týmy. Vedle manažerských předpokladů mapují balíčky i obchodní dovednosti a znalost efektivních postupů v obchodním procesu.

STŘEDNÍ MANAGEMENT
Pro ty, kteří vedou nebo mají vést větší týmy nebo týmy nižších manažerů. Těžiště balíčků je v mapování osobnostních předpokladů, preferovaného manažerského stylu a schopnosti zvládat náročné situace.

TALENT PRO OBCHOD
Pro všechny, kteří se na práci obchodníka teprve připravují. Balíčky se zaměřují na základní osobnostní předpoklady, motivaci a praktické obchodní uvažování.

PRODEJCE
Pro ty, kteří mají roli prodejce, tj. buď zákazník přichází za nimi nebo prodávají jednoduché, pevně dané produkty. Balíčky mapují zejména základní předpoklady pro kontakt se zákazníky.

OBCHODNÍK
Pro aktivní obchodníky nabízející služby nebo produkty s vyšší přidanou hodnotou. Balíčky vedle základních předpokladů mapují zejména obchodní dovednosti a znalost efektivních postupů v obchodním procesu.

KEY ACCOUNT
Pro všechny, jejichž úkolem je péče o zákazníky. Balíčky korespondují s balíčky pro obchodníky s rozšířením o předpoklady pro koncepční a samostatné uvažování potřebné při nabídce řešení na míru.

TALENT SPECIALISTA
Pro budoucí specialisty a odborníky. Balíčky vedle základních osobnostních předpokladů a preferovaných týmových rolí mapují také specifické schopnosti dávající dobrý základ pro rychlý růst znalostí a jejich aplikaci do praxe.

PROJEKTOVÝ MANAŽER
Balíčky jsou určeny pro projektové manažery, jejichž úkolem je řízení projektů bez liniové manažerské zodpovědnosti za členy týmu. Balíčky kombinují mapování předpokladů pro manažerskou i týmovou práci.

TECHNIK – KONZULTANT V KONTAKTU SE ZÁKAZNÍKY
Balíčky mapují specifické nároky kladené na techniky a konzultanty, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky a jejichž práce spočívá v diagnostice a definici požadavků zákazníka.

PRACOVNÍK CALL CENTRA – PODPORA ZÁKAZNÍKŮM
Balíček je určen zejména pracovníkům cell center a jiných zákaznických kontaktních míst. Vedle základních osobnostních předpokladů mapuje širokou škálu schopností potřebných pro kvalitní převzetí a vyřízení požadavků zákazníků.

PRACOVNÍK CALL CENTRA – PRODEJ
Balíček je určen zejména pracovníkům cell center se zaměřením na aktivní prodej. Vedle základních osobnostních předpokladů mapuje širokou škálu schopností potřebných pro efektivní vedení akvizičního rozhovoru.

ORGANIZAČNĚ – ADMINISTRATIVNÍ PODPORA
Balíček je určen pro pozice, jejichž těžištěm je administrativní práce. Mapuje zejména základní osobnostní předpoklady, motivaci a koncentraci pozornosti.

POZICE NÁROČNÉ NA POZORNOST A PRÁCI S DATY
Balíček je určen pro pozice, jejichž těžištěm je systematická a pečlivá práce. Mapuje zejména základní osobnostní předpoklady a schopnost koncentrace pozornosti na opakující se stereotypní úkony.

POZICE S DŮRAZEM NA TÝMOVOU PRÁCI
Pro všechny, kteří jsou členy stabilního týmu s vysokými nároky na vzájemnou spolupráci a soulad. Těžiště balíčku je v základních osobnostních předpokladech a jejich souladu se zastávanými týmovými rolemi.

POZICE NÁROČNÉ NA STRES A ODOLNOST VŮČI ZÁTĚŽI
Pro ty, kteří pracují na výkonných pozicích v náročném a stresujícím prostředí. Balíček mapuje zejména osobnostní předpoklady, motivace a odolnost vůči zátěži.

EKONOMICKO – ÚČETNÍ POZICE
Pro všechny, kteří pracují s čísly a jejichž úkolem je pečlivé a důsledné zpracování dat dle daných metodik a postupů.

„Online psychodiagnostika představuje moderní nástroj pro HR. Podává informace o osobnosti jedince, pracovní motivaci, schopnosti zvládat zátěž, manažerském stylu, preferované firemní kultuře a mnoho dalších užitečných poznatků. Poznáte tak své zaměstnance, identifikujete rozvojové potřeby jednotlivců i celých týmů a dostanete do ruky validní a reliabilní výstupy, o které se můžete opřít. Dokážete zefektivnit rozvoj zaměstnanců, snížit riziko jejich odchodu i získat výkonnější a spokojenější zaměstnance.“