Andragogická instituce KONFUCIUS si Vám dovoluje doporučit tři TOP produkty a online řešení pro Vaše spokojené a úspěšné zaměstnance, kolegy.

Napříč kontinenty, bez nutnosti se fyzicky dopravovat, vstříc aktuálním hrozbám i příležitostem se stalo standardem pro mnoho odvětví a činností lidského života řešení online. Stejně, jako online seznamování, bankovnictví, vyhledávání informací, komunikace, nakupování a další aktivity lidského života, také profesní rozvoj a vzdělávání zde nachází své nenahraditelné místo.

Komunikace prostřednictvím mobilních a sociálních sítí se pro nás již stala samozřejmostí. Stejným standardem a hmatatelným ekonomickým, časovým i bezpečnostním přínosem je realizace plnohodnotného profesního rozvoje a vzdělávání formou online firemních tréninků.

1. Prevence stresu a syndromu vyhoření – resilience (odolnost),

Firemní trénink vhodný pro oslabené zaměstnance vlivem nestandardní a náročné situace. Změny ve firmě, pandemie, náhlé změny životního cyklu, vážné zdravotní, pracovní nebo jiné osobní problémy apod.

Trénink pomáhá vyrovnat se s nečekaným traumatem a znovu nalézt životní bioritmus a smysl pokračovat silnější a odolnější.

Pro obyvatele mnoha zemí je riziko smrti a ztráty blízkých denním chlebem. A přesto dokáží každé ráno vstát, jít do práce a do školy. Pracovat, milovat a jít dál. Na kolik jsme odolní a jestli se dokážeme vzpamatovat z prožitého traumatu, či zvládat náročnější situace, ovlivňuje lidská resilience.

Hledání smyslu života je hlavní odpovědností každého člověka; smysl nelze do situace uměle vložit, je tam již přítomen a člověk jej musí objevit – smysl naší existence nevynalézáme, ale objevujeme. Situace se mění a s nimi se mění i jejich smysl, ale nikdy tam nechybí. Touha po odhalování a naplňování živ. smyslu je ústředním hybným činitelem pokroku.
Člověk nepotřebuje stav bez napětí, ale spíš usilování a zápasení o cíl, který je toho hoden; ne homeostáza, ale noodynamika – duševní dynamika.

Smysl lze objevit vykonáním činu, prožitím hodnoty nebo utrpením. Spadá sem veškeré konání; vše obsahuje skrytý smysl (tesař – pohled na výrobek, poctivé vložené úsilí; uklízečka – smysl v čistotě, která čeká na dalšího hotelového hosta, OBCHODNÍK SE TĚŠÍ NA DALŠÍHO ZÁKAZNÍKA). Naproti tomu čin, který je svou povahou cenný, se může stát nesmyslným, je-li vykonáván sebestředně, bez ohledu na druhé (umělec – maluje, co se prodává; soc. prac. – léčí si své sebevědomí). Smysluplné lidské dílo je zacíleno za hranice vlastního já; sebe transcendence přitom nevyžaduje hrdinské činy – každý zdánlivě bezvýznamný čin vykonaný s ohledem na druhé, se stává sebe přesahujícím, vpravdě lidským a smysluplným (podnětný dialog x řeč vedená za účelem sebevyjádření).

Lektor a autor programu: Jan Kovač 44 let, praxe v manažerské pozici od roku 2002, lektorská praxe od roku 2006. Studuje Andragogiku na OSU. Školil 15.000+ absolventů. Specializace: Stres, burnout, resilience, psychokybernetika, emoční inteligence, leadership, obchodní dovednosti, vyjednávání, manažerské kompetence, komunikace v obtížných situacích, motivace, HR management.

2. Komunikace v obtížných situacích – nátlakové techniky a jak na ně

1) 4 základní pravidla efektivní komunikace – prevence konfliktů
2) Sdělování, otázky a naslouchání – prevence konfliktů
3) Zvládání námitek v rozhovoru
4) Komunikační fauly a komunikační zabijáci
5) Konfliktní komunikace
6) Konflikt – prevence a příčiny
7) Komunikační styly a typy osobností
8) Vývoj konfliktů a jeho fáze
9) Postup k vyřešení konfliktu
10) Přehled reakcí na konflikt – strategie řešení konfliktů
11) Pracovní konflikty – jejich příčiny a řešení
12) Úloha vedoucího při řešení konfliktů

Zaměříme se na náročnější formy komunikace, jako je sociální interakce, bariéry v komunikaci, konfliktní situace, komunikační fauly, komunikační chytáky. Samostatnou kapitolou je také aktivní nácvik naslouchání a interpretace faktů formou samostatných projevů. Poslední částí programu je také sada diagnostických testů z oblasti komunikace a finální získání zpětné vazby účastníka vzdělávacího programu.

CÍL
V klidu a s nadhledem dosahovat prostřednictvím profesionální komunikace svých cílů. „Nepotit se“ u jakéhokoli projevu, získat profesionální nadhled, i když věci nejdou zrovna podle plánu. Uvolnit se, když ostatní kolabují, umět formulovat ještě přesněji a efektivněji, dosáhnout mistrovství v nuancích a zákoutích mezilidské komunikace.

Firemní trénink je založen na praktických cvičeních a konkrétní mnohaleté praxi i studiích z reálného života, tedy žádné klišé a otřelé návody. Jen čistá praxe a realita.

OSTATNÍ:
Obavy provázející obtížnou komunikaci a jejich negativní dopady;
role respektu v komunikaci; neshoda jako zdroj synergie; zvládání emocí a koncentrace
na porozumění a dohodu; vznik nedorozumění a jak ho minimalizovat; jak komunikovat
před vznikem konfliktu; jak komunikovat ve vzniklém konfliktu; pokročilé kladení otázek;
vyjednávání pravidel a jejich využití v rozhovoru; silná argumentace.

3. Leadership

Vybraná témata online tréninku Leadership 2020 (více také na www.leadership2020.cz)

Influence (Vliv)
Teamwork (Týmová práce)
Podporujte sebedůvěru svou i ostatních

Communication (Sdělení)
Lídři poslouchejte, pak mluvte

Decision (Rozhodování)
Management (Řízení)
Delegování SMART

Contribution (Příspěvek)
Vision (Vize-vedení prostřednictvím vizí)
Příklad úspěšného vedení prostřednictvím vizí (vedoucí vize)
Dejte firmě duši.
Základy pro úspěšnou vedoucí vizi

Ethic & Values (Etika a Hodnoty)
Hodnoty vedení a etika na pracovišti
3 pravidla důvěry
Příklady souhrnu pracovních hodnot
Charakteristiky úspěšného stylu vedení

Motivation (Motivace)
Empowerment – Energetizace zaměstnanců
Responsibility (Odpovědnost CSR)
Moderní světový kontext pro zodpovědné vedení
Požadavky na zodpovědné vedení
Pět aspektů pro zodpovědné vedení
CSR prakticky

Tyto tři dvoudenní, tříhodinové online firemní tréninky jsou nejvyhledávanější témata za poslední 3 roky a elegantní online řešení se v současné době doslova nabízí. Tří hodinový online trénink první den a za týden pokračování dalšími třemi online hodinami odkudkoli je ideální řešení pro úspěšný start a rozjezd roku 2021.

Přejeme příjemné sledování videa a přínosný zážitek z jednotlivých online setkání s autorem a lektorem Rozjezdu 2021 s 15ti letou praxí Janem Kovačem, andragogem, sportovcem a vášnivým sběratelem salutorů (životních plusů).