25 000 

Úvod do komunikace pro zdravotnický personál

základem pro studium je pochopení základních pojmů z oblasti komunikace, formy mezilidské komunikace (rozhovor, veřejná a masová komunikace, komunikace v malé skupině, CMC komunikace), komunikační modely (lineární, interakční, transakční, sociálně lineární), zásady komunikace (přizpůsobení, akomodace, jednoznačnost, obsah vs. vztah, cíl, neopakovatelnost atd.), mocenské rozměry komunikace. Modul je ukončen auto testem: způsobilý komunikátor + upevnění základních termínů.

Vlastní já a komunikace v prostředí zdravotnictví

dalším krokem je poznat sama sebe jako komunikátora. Možná najdete odpověď, proč se zrovna chováte a komunikujete tak, jak jste zvyklí. Sebepojetí, jak nás vidí druzí, srovnání s ostatními, sebeuvědomění – okno Johari, jak nechat růst své sebeuvědomění, sebeúcta, sebeodhalení, vnímání. Modul je ukončen autotesty: A/ Jak jsem na tom se sebeúctou B/ Jsem ochoten odhalit své nitro? C/ Jak přesně vnímám druhé lidi? + Johari okno.
NONverbální komunikace – fylogeneticky a ontogeneticky starší, než verbální projevy, hůře ovladatelná vůlí. Pacient komunikuje také prostř. mimiky, gestiky, viziky, chronemiky, haptiky, proxemiky (teritorialita), posturologie a kinetiky. Znalost těchto komunikačních kanálů je velkým zdrojem informací, které by pacient nikdy verbálně nevyslovil. Modul obsahuje: interaktivní nácvik.

Komunikace ve zdravotnickém zařízení 

adaptivní a maladaptivní projevy pacientů. Projevy agrese, egocentrismus, racionalizace, kompenzace, projekce. Formy úniku: negativismus, izolace, regrese, rezignace, únik do nemoci. Profesionální přístup zdravotnického personálu k pacientům s maladaptivním chováním. Komunikace s problémovými pacienty: agresivní, depresivní, suicidální, mlčenlivý. Komunikace ve zdravotnickém zařízení –lékař pacient, všeobecná sestra –pacient, doporučení, překonávání bariér a konfliktů. Téma vhodné k diskuzi a k výměně zkušeností mezi posluchači.

Lektor: Ing., Bc. David Nespěšný, MBA

Chci více informací

Katalogové číslo: 201503 Kategorie: Štítky: , , , , ,

Jednodenní 8hod. interaktivní trénink.