logo_eu_up_opz

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Doba realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020
Reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

>>> Stručný formulář pro naši prvotní komunikaci <<<

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt „Vzdělávejte se pro růst!“. 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt „Vzdělávejte se pro růst!“, které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na tel. 5995 0 5995 nebo na konfucius@konfucius.cz, případně na nejbližší pobočku ÚP.

logo_eu_up_opz

>>> Stručný formulář pro naši prvotní komunikaci <<<

POVEZ II

KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

sŠkola-mistru-4a

 

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Příloha č. 1 k Manuálu pro zájemce Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Kritéria pro věcné hodnocení žádosti

1. Významnost daného odvětví/podniku/OSVČ v regionu

Významnost odvětví se posuzuje především z hlediska zaměstnanosti v odvětví
v rámci regionu a dále například z hlediska ekonomického významu, jedinečnosti,
historického vývoje či tradice nebo naopak prorůstového potenciálu daného odvětví
v regionu. Hodnoceno je rovněž celkové působení daného podniku/OSVČ na trhu
práce v regionu.

2. Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců/potenciálních
zaměstnanců/OSVČ

Hodnotí se, nakolik je dané vzdělávání účelné pro navržené účastníky a jejich
odborný rozvoj, nakolik je prokázána konkrétní potřeba jejich vzdělávání a do jaké
míry uvedená vzdělávací aktivita naplňuje vizi dalšího profesního rozvoje daných
účastníků.

3. Zhodnocení prorůstového potenciálu podniku ve vazbě
na vzdělávací aktivity

Hodnotí se zejména provázanost daného vzdělávání s rozvojem podniku (nové
zakázky, rozšíření činnosti apod.) a případný dopad prorůstového potenciálu na
zaměstnanost.

4. Charakter vzdělávacích aktivit

Hodnotí se typ a charakter daného vzdělávání (akreditované / neakreditované /
jazykové a obecné / specifické dle definic uvedených v Manuálu pro zájemce).
Nedílnou součástí je také zhodnocení nákladů vzdělávací aktivity, tedy zda
předpokládané náklady na vzdělávací aktivitu odpovídají cenám v místě a čase
obvyklým.

5. Zařazení účastníků vzdělávání 54+ (nad 20 % účastníků)

V případě že je do žádosti zařazeno více než 20 % zaměstnanců / potenciálních
zaměstnanců ve věku 54+, bude žádost zvýhodněna v celkovém součtu o 10 bodů.
Pokud dojde ke změně podílu vzdělávaných zaměstnanců po schválení žádosti
hodnotící komisí, bude toto zvýhodnění přehodnoceno s ohledem na věk nově
zařazených účastníků. Rozhodným dnem pro určení věku účastníků je první den
plánované vzdělávací aktivity.

konfucius benefit

Kontaktujte nás pro více informací…

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento (85%) nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

  1. externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
  2. interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.

Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Galerie: Aktuálně

Hlavní změny v POVEZ II

  • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
  • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
  • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
  • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
  • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Z našich článků

Vyjednávání, strategie průlomu, jak na konflikt

Strategie průlomu

Strategie průlomu Jak jsem slíbil, navazuji na předchozí článek Konflikt v podstatě jeho volným pokračováním a tím není nic jiného, než řekněme tomu technika nebo přístup, jak již naši králové odvraceli války. Strategie průlomu je tedy velmi stará, a o to více funkční technika, jak se dokážete dostat z často až bez východiskové situace. Všichni […]