KONFUCIUS nástroje profesního rozvoje.

Klikněte pro zvětší obrázku.

 

Člověče, nezlob se! Od KONFUCIUS 🙂 Sebeřízení.

Ukázka konkrétních realizací se stručným popisem.

 

KOUČOVÁNÍ

Objevte snadnější cestu pro vaše vize

Pomocí profesionální spolupráce skrze podporování, vybízení a doprovázení, dosáhne koučovaný svých stanovených cílů rychleji a efektivněji.

Otevírá to, co je v lidech nejlepší a umožňuje jim tak žít plnohodnotný život. Systemické koučování je cesta pomoci partnerům (koučovaným) k co nejrychlejšímu a nejúčinnějšímu profesionálnímu rozvoji.

Zaměřuje se především na:

– rychlý rozvoj pracovních schopností a dovedností dle odbornosti pracovníků,
– výrazné zlepšování sebereflexe (přemýšlení o tom co, proč a jak dělám, zda je to  nejužitečnější a co, nebo jak by mohlo být užitečnější),
– rozvoj sebeorganizace (efektivní využívání času, maximální využívání vlastních možností, schopnost intenzivního seberozvoje),
– uvědomění si svých zdrojů (vnitřních i vnějších) a následně jich lépe využívat, více poznat sám sebe,
– dosažení a naplnění partnery definovaných cílů.Během koučování se opíráme o ,,na řešení orientovaný přístup“ Steva de Shazera a Insoo Kim Berg a o zakázkový model Kurta Ludewiga.


Nabízíme tyto formy profesionální spolupráce:

Individuální koučování:

 je vhodné pro majitele firem, nejvyšší management firmy, členy správní rady, začínající i zkušené manažery, personalisty, manažery projektů, podnikatele, obchodníky apod.

Vám umožní lépe pochopit, kdo jste a jak využívat váš talent a silné stránky,

– dokáže odemknout váš potenciál pomocí vaší osobní jedinečnosti,

– Vám pomůže využívat vaše minulé zkušenosti jako zdroje na cestě k cíli

– Vám pomůže vybudovat lepší rovnováhu mezi svým životem a prací


Týmové koučování:

je orientováno na zefektivnění a prohloubení komunikace mezi jednotlivými členy týmu (zlepšuje vzájemnou spolupráci). Soustřeďuje zdroje a motivaci týmu, poskytuje prostor každému členu týmu uplatnit své dovednosti. Zvyšuje výkonnost týmu jako celku a buduje lepší atmosféru na pracovišti.


Frekvence a celková délka koučování:

Úspěšné individuální koučování má obvykle 5 – 10 koučovacích konzultací dle dojednané zakázky. Jedna konzultace trvá nejčastěji hodinu a půl (90 minut). Počet konzultací a odstupy mezi jednotlivými konzultacemi se domlouvají vždy individuálně a vycházejí z potřeb, časových a finančních možností koučovaného na jedné straně a časových možností kouče na straně druhé.

Obvyklý počet setkání úspěšného týmového koučování se pohybuje obvykle do 10-ti konzultací  (zpracování jednoho zadání). Nicméně rozsah a frekvence týmového koučování se domlouvá vždy individuálně.

SUPERVIZE

Odborná pomoc pro ty, kteří pomáhají. Pomáháme Vám lépe pomáhat.

Pro pomáhající profesionály z řad sociálních pracovníků, psychoterapeutů, poradců, koučů, lékařů, pedagogů, pěstounů a jiných pomáhajících profesionálů.

Nabízíme tyto formy supervizní spolupráce:
Individuální supervize – pracuje se s jedním pomáhajícím profesionálem, který může tuto formu supervize využít k bezpečnému rozhovoru jak o profesních záležitostech, které je obtížné otevírat před dalšími lidmi, tak k soustředěné spolupráci na konkrétním případu práce s klientem, která představuje v dané chvíli pro pracovníka výzvu.
Skupinové supervize – jde o skupinovou formu individuální supervize (tzn. témata k projednávání přináší jednotlivci, nicméně se realizují za účasti dalších účastníků supervizního skupinového setkání), účastníci supervize jsou spojeni společnou oblastí činnosti, ale ne vždy společným pracovištěm. Cílem této formy supervize je rozvoj jednotlivců s využitím skupiny, proto se při práci na tématech účastníků využívá mj. podpory od skupiny, nápadů, reflexí a zkušeností ostatních členů skupiny. Supervizor skupinu vede tak, aby se pracovalo na dohodnutém cíli a zároveň bylo ošetřeno bezpečí každého účastníka supervize.
Týmové supervize – supervizní konzultace s týmem spolupracovníků (tj. se všemi členy týmu jedné organizace, kteří jsou zapojeni do rozvoje nebo řešení tématu), zaměřují se na zlepšení činnosti a fungování celého týmu nebo celé organizace. Tato forma supervize se hodí pro všechny týmy pomáhajících profesionálů, zajišťující např. realizaci projektu či poskytování určité (např. sociální, zdravotní aj.) služby.
Délka jednoho supervizního setkání u individuální supervize je obvykle 60 – 90 minut, u skupinové a týmové supervize 3 – 5 hodin ( z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru pro všechny účastníky supervize). Vše co se odehraje a vysloví během supervize podléhá mlčenlivosti.

Systemická supervize

způsob, kterým pomáháme

Nespravuj co není rozbito!…ani se v tom nešťourej!
Dělej co funguje!

Namísto toho, co nefunguje, dělej něco jiného!

Při supervizích se opíráme o ,,na řešení orientovaný přístup“ Steva de Shazera a Insoo Kim Berg a o zakázkový model Kurta Ludewiga.

Hlavní přínosy pro supervidované pracovníky u ,,na řešení orientovaného přístupu“ vidím v tom, že:

  • netrávíme společně čas zkoumáním příčin problému, naopak společně rozvíjíme řešení, pozitivní změnu (to, co supervidovaný chce)
  • společně objevujeme co dělají supervidovaní dobře, co umí
    co lze, tady a teď, během naší spolupráce udělat pro to, aby jste byli ve své budoucnosti spokojeni (hledáme společně vaše jedinečná řešení)

Přínosy zakázkového modelu pro supervidované pracovníky: pomocí vyjasňování (bežná součást každého rozhovoru) se supervidovaným podaří formulovat svou zakázku (své přání) co nejkonkrétněji. Supervizor vás během spolupráce podporuje, pomáhá využít konstruktivní potenciál rozhovoru k nalezení nejužitečnějšího řešení a pomáhá otevírat nové možnosti, jak věcem rozumět (jak je ,,mít“ užitečné).

 

Skupiny

„Když chcete otevřít zamčené dveře, nepotřebujete podrobnou analýzu zámku, ale klíč, který do zámku pasuje.“ Steve de Shazer

Skupinová supervize pro pomáhající profesionály

Jde o skupinovou formu individuální supervize (tzn. témata k projednávání přináší jednotlivci, nicméně se realizují za účasti dalších účastníků supervizního skupinového setkání), účastníci supervize jsou spojeni společnou oblastí činnosti, ale ne vždy společným pracovištěm. Cílem této formy supervize je rozvoj jednotlivců s využitím skupiny, proto se při práci na tématech účastníků využívá mj. podpory od skupiny, nápadů, reflexí a zkušeností ostatních členů skupiny. Supervizor skupinu vede tak, aby se pracovalo na dohodnutém cíli a zároveň bylo ošetřeno bezpečí každého účastníka supervize.

Otevřeli jsme skupinovou supervizi pro pomáhající profesionály:

Skupinová supervize vám přinese jedinečnou možnost se na chvíli zastavit a sdílet svoje otázky s dalšími profesionály z jiných týmů, kteří mají obdobné zkušenosti a můžou pracovat jiným přístupem. Společně vytvoříme bezpečný prostor pro proces supervizní práce ve skupině, který bude zaměřený na řešení obtížných situací a učení se prostřednictvím vlastní zkušenosti a zkušenosti ostatních členů skupiny. Čekají nás nové pohledy, vzájemná inspirace, objevování nových cest, nových odpovědí a dalších otázek.

Koučování a supervize

Hlavní přínosy koučování

  • rychlý rozvoj pracovních schopností a dovedností dle odbornosti pracovníků,
  • výrazné zlepšování sebereflexe (přemýšlení o tom co, proč a jak dělám, zda je to  nejužitečnější a co, nebo jak by mohlo být užitečnější),
  • rozvoj sebeorganizace (efektivní využívání času, maximální využívání vlastních možností, schopnost intenzivního seberozvoje),
  • uvědomění si svých zdrojů (vnitřních i vnějších) a následně jich lépe využívat, více poznat sám sebe,
  • dosažení a naplnění partnery definovaných cílů.

Z našich článků

Vyjednávání, strategie průlomu, jak na konflikt

Strategie průlomu

Strategie průlomu Jak jsem slíbil, navazuji na předchozí článek Konflikt v podstatě jeho volným pokračováním a tím není nic jiného, než řekněme tomu technika nebo přístup, jak již naši králové odvraceli války. Strategie průlomu je tedy velmi stará, a o to více funkční technika, jak se dokážete dostat z často až bez východiskové situace. Všichni […]